Όροι ενοικίασης αυτοκινήτου

 1. H εταιρεία DRIVE TIME εκμισθώνει στον μισθωτή το όχημα που περιγράφεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαίου. Οι όροι εκμίσθωσης που περιέχονται στο συμβόλαιο έχουν διαβαστεί και γίνει αποδεκτοί από τον μισθωτή.
 2. Μόνο το(τα) άτομο(άτομα) που αναφέρονται στο συμβόλαιο έχουν δικαίωμα να οδηγούν το(τα) όχημα(τα).
 3. Ο μισθωτής κατά την παραλαβή του οχήματος το εξέτασε και το βρήκε χωρίς ζημιές ή μηχανικά προβλήματα, εκτός αυτών που αναγράφονται στις παρατηρήσεις (Iη σελίδα).
 4. Ο μισθωτής συμφωνεί να συντηρεί καλά το όχημα.
 5. Το όχημα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί εκτός Νάξου.
 6. Ο μισθωτής υποχρεώνεται να επιστρέψει το όχημα με όλα του τα εργαλεία και εξαρτήματα στο σταθμό DRIVE TIME, στον τόπο που το μίσθωσε ή οπουδήποτε αλλού αναφέρεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει υπογράψει. Για παράταση της περιόδου μίσθωσης απαιτείται η συγκατάθεση του εκμισθωτή.
 7. Σε περίπτωση κάθε είδους ζημιάς ή μηχανικής βλάβης ο μισθωτής είναι υπεύθυνος να επιστρέφει το όχημα στο σταθμό εκμίσθωσης DRIVE TIME. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ο εκμισθωτής πρέπει να ενημερωθεί εγκαίρως και θα ενεργήσει για την μεταφορά του οχήματος σε χρέωση του μισθωτή. Επίσης χρεώνεται κάθε είδους ζημιά που θα έχει προξενηθεί στο όχημα, συμπεριλαμβανομένης και της επισκευής των ελαστικών (λάστιχο).
 8. Ο μισθωτής σε περίπτωση βλάβης, φθοράς ή ατυχήματος του μισθωθέντος οχήματος με δική του υπαιτιότητα οφείλει να καταβάλλει στον εκμισθωτή λόγω των ημεραργιών το αντίστοιχο συμφωνηθέν ποσό για όσες ημέρες ακινητοποιηθεί το όχημα.
 9. Τα έξοδα τροχαίας παράβασης ή τροχαίου ατυχήματος επιβαρύνουν τον μισθωτή κατά το χρονικό διάστημα που ισχύει αυτό το συμβόλαιο και είναι υποχρεωμένος να τα πληρώσει στην αρμόδια υπηρεσία. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση κατά μήκος παραλιακής της Χώρας όλο το 24ωρο. Υπάρχουν δωρεάν δημοτικά πάρκινγκ.
 10. Ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να ακυρώσει αυτό το συμβόλαιο με χρέωση του μισθωτή, οποιαδήποτε στιγμή διαπιστώσει κακή χρήση του οχήματος.
 11. Το μισθωμένο όχημα δεν θα χρησιμοποιείται: α) για έμμισθες μεταφορές β) για ρυμούλκηση ή ώθηση ετέρου οχήματος γ) για αγώνες αυτοκινήτων δ) από οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται υπό την επήρεια μέθης ή ναρκωτικών ε) για μεταφορά επιβατών πλέον της επιτρεπόμενης χωρητικότητας στ) σε δρόμους που βρίσκονται σε κακή κατάσταση ζ) από οποιονδήποτε που δεν κατέχει έγκυρη άδεια οδήγησης ή είναι ηλικίας κάτω των 23 ετών ή κατέχει την άδεια οδήγησης για λιγότερο από ένα έτος.
 12. Η εταιρεία DRIVE TIME δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ανωμαλία προερχόμενη εκ μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος.
 13. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Το αυτοκίνητο μας σε κάθε περίπτωση καλύπτεται με ασφάλιση αστικής ευθύνης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έναντι ζημιών τρίτων με ανώτατο όριο κάλυψης 1.220.000 ΕΥΡΩ για υλικές ζημιές ανά ατύχημα και 1.220.000 ΕΥΡΩ για σωματικές βλάβες ανά άτομο. Πέραν των ανωτέρω ανωτάτων ορίων ευθύνεται πλήρως ο Μισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί οι οποίοι υποχρεούνται να καλύψουν όποια απαίτηση εγερθεί έναντι του Μισθωτή (ενδεικτικό: μηνύσεις, αποζημιώσεις, νομικά έξοδα κ,λ,π.). Είναι διαθέσιμες ασφάλειες μερικής απαλλαγής ευθύνης και ολικής απαλλαγής ευθύνης έναντι αντιτίμου. Μερική απαλλαγή ευθύνης (C.D.W) Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει τη ευθύνη του για τη νόμιμη συμμετοχή του σε ζημιά του οχήματος στο ποσό των 500 ευρώ. Αν ο ενοικιαστής επιθυμεί να απαλλαγεί και από το παραπάνω ποσό θα πρέπει να επιλέξει την Ολική απαλλαγή ευθύνης (F.D.W.). Ο Μισθωτής υποχρεούται σε περίπτωση που το Αυτοκίνητο υποστεί υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, να καταβάλει στον Εκμισθωτή το σύνολο των ζημιών και εξόδων που προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ανάκτησης, καθώς και αποζημίωση για την απώλεια της χρήσης αυτού, εκτός εάν ο Μισθωτής αποδέχθηκε κατά την έναρξη της μίσθωσης, τον όρο για την Μερική Απαλλαγή Ευθύνης (CDW) ή Ολική Απαλλαγή Ευθύνης του Αυτοκινήτου, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή. Ο οδηγός του οχήματος είναι καλυμμένος με προσωπική ασφάλεια 12.000 ευρώ. Δεν παρέχεται κάλυψη: α) εάν το αυτοκίνητο οδηγείται από μη αναφερόμενου εις το συμβόλαιο οδηγού β) για την καταστροφή κλοπή αποσκευών και ετέρων ειδών μεταφερόμενων εντός του αυτοκινήτου. Καμία ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει εάν ο οδηγός οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών, ή φαρμάκων και αν παραβεί τον Κ.Ο.Κ. (υπερβολική ταχύτητα κτλ.). Ζημιές στο εσωτερικό και κάτω μέρος του αυτοκινήτου, η απώλεια, ή καταστροφή των κλειδιών και η καταστροφή των ελαστικών, δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια.
 14. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ: Ακυρώσεις έως 14 ημέρες πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου από τον πελάτη: Δεν υπάρxει χρέωση. Ακυρώσεις εντός 14 ημερών πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου: Μη επιστροφή της προκαταβολής. Μη εμφάνιση: Χρέωση του συνολικού κόστους ενοικίασης. Πρόωρη επιστροφή αυτοκινήτου: Χρέωση του συνολικού κόστους ενοικίασης. Οι κρατήσεις "Ειδικής μειωμένης τιμής" είναι μη επιστρέψιμες.
 15. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η εταιρεία DRIVE TIME θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα, που ο Μισθωτής συμπληρώνει στο παρόν, στα αρχεία του με σκοπό την εξασφάλιση τήρησης των όρων του παρόντος και τη βελτίωση της διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων. Ο Μισθωτής με την υπογραφή του παρόντος συναινεί ρητό στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του.